25.02.2013 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
FORMY MUZYCZNE: 15.04.2013r.

FORMY TANECZNE: 16.04.2013r.

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
Kraków, ul. Zakopiańska 62

PRZEGLĄD SOLOWYCH I ZESPOŁOWYCH
FORM TANECZNYCH I MUZYCZNYCH
„SOLVAY 2013”

ELIMINACJE POWIATOWE:
XXVI MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU
FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH
"TALENTY MAŁOPOLSKI 2013"

ORGANIZATORZY:
Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” w Krakowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

PATRONAT HONOROWY:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
malopolska
piwnica_pod_baranami_www

"TALENTY MAŁOPOLSKI 2013" WSPIERA FIRMA:

alfa_djm

PATRONAT MEDIALNY:

radio_plus_www
myslenice_iTV_www

DziennikP_www

REGULAMIN
I. UCZESTNICY:
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających
w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.

Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:
A) SOLIŚCI:
   A1) od 7 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 7 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * liczy się wiek osoby starszej
C) ZESPOŁY:
   C1) od 7 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej- zespół
        kwalifikuje się do kategorii starszej.

II. FORMY:
Muzyczna
Soliści, instrumentaliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
Taneczna
Soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
- eliminacje powiatowe,
- finał wojewódzki w Dobczycach,
- koncerty laureatów w Krakowie.
2.Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do wieku uczestnika i poziomu warsztatowego - nieprezentowany w latach poprzednich. Aranżacje winny być nowatorskie. Jury może poprosić o drugi utwór.
3.Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie odpowiednio: soliści, duety, pary do 5 min, zespoły do 6 min.
4.Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób (nie dotyczy chórów).
5.Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
6.W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
7.W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
8.Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
9.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
10.Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
11.Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.
12.Festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
13.Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
14.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
15.Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych  Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

IV.OCENA UCZESTNIKÓW
1.Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury, złożone z minimum trzech specjalistów z dziedziny muzyki i tańca - powołane przez głównego organizatora.
2.W pracach jury na etapie powiatowym mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji (specjaliści).
3.Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.
4.Na etapie powiatowym Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach.
5.Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu, od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

V.KARTY ZGŁOSZENIA
Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać WYŁĄCZNIE na adres e-mail:

talentykrakow@gmail.com

do dnia 8 kwietnia 2013r.,  po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

VI. TERMINY I MIEJSCA

• Eliminacje Powiatu Krakowskiego Grodzkiego:

   FORMY MUZYCZNE: 15.04.2013r.

   FORMY TANECZNE: 16.04.2013r.

   Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
   Kraków, ul. Zakopiańska 62, tel. 536 242 994

  Koszty akredytacji w Krakowie (eliminacje powiatowe) wynoszą:
   Zespół: 25 zł, duet: 15 zł, solista: 10 zł (opłata pobierana będzie w dniu Przeglądu)

   Harmonogram prezentacji konkursowych uczestników poszczególnych form zostanie
   podany na stronie internetowej www.edu-art.pl  po 10 kwietnia 2013r.

• Finał wojewódzki:

  FORMY MUZYCZNE:
    17 maja 2013r.
  FORMY TANECZNE:
    18 maja 2013r.
  Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe
  ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)

  Koszt akredytacji to 10 zł/os. za każdą prezentację.
  Zespoły liczące powyżej 15 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
  Akredytacja jest płatna przelewem na rachunek:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
  32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 
  nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
  (w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty
  oraz dopisek „Finał Talenty 2013”)
  do 10 maja 2013r. lub gotówką w dniu eliminacji (przed występem).

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2013r.

VII. INFORMACJE:
Karolina Moskal – koordynator eliminacji powiatu krakowskiego grodzkiego
tel. 536 242 994
talentykrakow@gmail.com

Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 792 823 382 ­
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl

DO POBRANIA:
• Regulamin - POBIERZ
• Karta zgłoszenia Formy Muzyczne - ­POBIERZ
• Karta zgłoszenia Formy Taneczne - POBIERZ

facebook

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2013 - Eliminacje Powiatu Krakowskiego Grodzkiego