14.05.2023 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 30 czerwca 2023 (piątek), o godz. 12:30 (I termin), o godz. 13:00 (II termin) w ZSE nr 1 im. Powstańców Śląskich na ulicy Kamieńskiego 49 w Krakowie.Porządek obrad:

1. Otwarcie zebranie

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania

4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania

5. Zatwierdzenie porządku obrad,

6. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi

9. Wybór władz Stowarzyszenia:

- Zarządu - Komisji Rewizyjnej

10. Podjęcie uchwały programowej

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego.

Zarząd

Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Komentarze
do wpisu Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia